BADANIA LEKARSKIE

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie trybu orzekania o zdolnosci do uprawiania danego sportu przez dzieci i mlodziez do ukonczenia 21. roku zycia
oraz przez zawodników pomiedzy 21. a 23. rokiem zycia
(Dziennik Ustaw nr 88 poz.500)

§ 1. Orzeczenie lekarskie o zdolnosci do uprawiania danego sportu wydaje sie po przeprowadzeniu:
1) wstepnych badan lekarskich dzieci i mlodziezy do ukonczenia 21. roku zycia, ubiegajacych sie o wydanie tego orzeczenia;
2) okresowych badan lekarskich dzieci i mlodziezy do ukonczenia 21. roku zycia, uprawiajacych dany sport oraz zawodników pomiedzy 21. a 23. rokiem zycia;
3) kontrolnych badan lekarskich dzieci i mlodziezy do ukonczenia 21. roku zycia, uprawiajacych dany sport oraz zawodników pomiedzy 21. a 23. rokiem zycia, którzy podczas uprawiania danego sportu doznali urazów, w tym urazu glowy, zmian przeciazeniowych, utraty przytomnosci, porazki przez nokaut lub, gdy przebyta inna choroba uniemozliwia uczestniczenie w zajeciach sportowych lub zawodach sportowych.

§ 2. 1. Badania, o których mowa w § 1, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do niepelnosprawnych badania te moze przeprowadzic równiez lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
2. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania, o których mowa w § 1, przeprowadza lekarz posiadajacy certyfikat ukonczenia kursu wprowadzajacego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
3. Skierowanie na badania wstepne wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
4. Orzeczenie lekarskie o zdolnosci do uprawiania danego sportu albo orzeczenie o niezdolnosci do uprawiania danego sportu wydaje lekarz, który przeprowadzil badania, o których mowa w § 1.

§ 3. 1. W przypadku wydania przez lekarza, o którym mowa w § 2 ust. 4, orzeczenia o niezdolnosci do uprawiania danego sportu, ponowne badania, o których mowa w § 1, w celu wydania ostatecznego orzeczenia, przeprowadza, na wniosek osoby ubiegajacej sie o wydanie orzeczenia, a w przypadku maloletniego — na wniosek jego przedstawiciela ustawowego, lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej w Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Osrodku Medycyny Sportowej
w Warszawie, nie pózniej niz w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dolacza sie orzeczenie lekarskie o niezdolnosci do uprawiania danego sportu oraz kopie dokumentacji medycznej dotyczacej przeprowadzonych badan.

Badania

buy viagra