CZŁONKOSTWO

ZASADY CZŁONKOSTWA W „TAEWO” KWSW:

1. Członkiem „TAEWO” KWSW w Warszawie może zostać każda osoba dorosła lub niepełnoletnia (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).
2. Członkostwo w klubie zostaje przyznane po wypełnieniu i zaakceptowaniu deklaracji członkowskiej, zaznajomieniu się z zasadami członkostwa i regulaminem klubu.

Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia Taewo KWSW 2023

3. Osoba wstępująca do klubu podpisuje zobowiązanie członkowskie, które ma czas nieokreślony, chyba, że do biura klubu wpłynie pisemna rezygnacja z członkostwa, którą można złożyć w każdej chwili ze skutkiem w kolejnym miesiącu kalendarzowym po uregulowaniu wszystkich dotychczasowych składek.
4. Każdy członek klubu zobowiązany jest do terminowego opłacania składki członkowskiej przez cały okres przynależności klubowej.
5. Składkę wnosi się do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry przelewem lub trenerowi/instruktorowi prowadzącemu zajęcia podpisując listę składek członkowskich. Biuro klubu oraz trener/instruktor ma prawo do upominania osób nieterminowo wnoszących składki.
6. Przy zapisie do klubu, oprócz pierwszej składki, obowiązuje jednorazowe WPISOWE, które zawiera w sobie obowiązkową składkę do Polskiego Związku Taekwon-do.
7. Składkę opłaca się w całości, bez względu na nieobecność na zajęciach. Zajęcia, które zostały opuszczone ćwiczący może odrobić w innym, dogodnym dla siebie terminie (także w innej lokalizacji). W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach (zgłoszonej wcześniej – czyli przed ewentualną nieobecnością miesiąc lub więcej) możliwe jest opłacenie składki podtrzymującej. Wysokość składek znajduje się w tabeli składek.
8. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) obowiązuje obniżona jednolita składka wakacyjna za każdy miesiąc wakacyjny (lipiec, sierpień). Składkę wnosi się jeszcze w czerwcu, niezależnie od uczestnictwa dziecka w zajęciach. Wysokość składki podana jest w tabeli składek.
9. Instruktorzy prowadzący treningi upoważnieni są do sprawdzania obecności na zajęciach i bieżących płatności grupy. Osoby nieopłacające składek regularnie mogą się spotkać z upomnieniem, a w przypadku znacznych zaległości – z odmową udziału w zajęciach do czasu wyjaśnienia sytuacji lub skreśleniem z listy członków.

Rezygnacja z członkostwa:

10. Zrezygnować z członkostwa można w każdej chwili zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia (po uprzednim uregulowaniu wszystkich zaległości jeśli takowe są). Rezygnacja musi być pisemnie dostarczona do klubu (wzór rezygnacji znajduje się w zakładce „regulaminy i dokumenty”). Składka za miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja nie podlega zwrotowi.  Obowiązuje rozliczenie w miesiącach kalendarzowych (nie od daty do daty).
12. Rezygnacja musi być dokonana w formie pisemnej – dostarczona osobiście do rąk instruktora lub przez e-mail do biura klubu (za potwierdzeniem zwrotnym).
13. Po dobrowolnej rezygnacji z członkostwa ponowne wstąpienie do klubu możliwe jest dopiero po ponownym uiszczeniu wpisowego i ponownym złożeniu dokumentów.
14. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad w tym także związane z sytuacjami losowymi podlegają osobnym uzgodnieniom. W sytuacjach trudnych do rozwiązania prosimy o kontakt z głównym trenerem Ewarystem Myszewskim (tel. 604214 608 ).