CZŁONKOSTWO

ZASADY CZŁONKOSTWA W „TAEWO” KWSW:

1. Członkiem „TAEWO” KWSW w Warszawie może zostać każda osoba dorosła lub niepełnoletnia (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).
2. Członkostwo w klubie zostaje przyznane po wypełnieniu i zaakceptowaniu deklaracji członkowskiej, zaznajomieniu się z zasadami członkostwa i regulaminem klubu.

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Taewo KWSW 2019-2020

Deklaracja członkowska TIGERS Taewo KWSW 2019-2020

3. Osoba wstępująca do klubu podpisuje zobowiązanie członkowskie na okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu członkostwo automatycznie przedłużone zostaje na czas nieokreślony, chyba, że przed końcem 12 miesiąca do biura klubu wpłynie pisemna rezygnacja z członkostwa. (należy podać imię i nazwisko i numer klubowy)
4. Każdy członek klubu zobowiązany jest do terminowego opłacania składki członkowskiej przez cały okres przynależności klubowej.
5. Osoba zapisująca się do klubu w 2 połowie miesiąca kalendarzowego ma prawo do 50% zniżki w opłacie za pierwszy miesiąc. Zniżka nie obejmuje opłaty wpisowej.
6. Składkę wnosi się do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry, trenerowi/instruktorowi prowadzącemu zajęcia podpisując listę składek członkowskich. Biuro klubu oraz trener/instruktor ma prawo do upominania osób nieterminowo wnoszących opłaty.
7. Przy zapisie do klubu, oprócz pierwszej składki, obowiązuje jednorazowe WPISOWE, które zawiera w sobie obowiązkową składkę do Polskiego Związku Taekwon-do.
8. Składkę opłaca się w całości, bez względu na nieobecność na zajęciach. Zajęcia, które zostały opuszczone ćwiczący może odrobić w innym, dogodnym dla siebie terminie (także w innej lokalizacji). W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach (zgłoszonej wcześniej – czyli przed ewentualną nieobecnością miesiąc lub więcej) możliwe jest opłacenie składki podtrzymującej w wysokości 50% miesięcznej składki członkowskiej. Wysokość składki znajduje się w tabeli opłat. W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość terminowego zawieszenia członkostwa (na nie krócej niż 3 miesiące), jednak wymaga to osobistego ustalenia.
9. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) obowiązuje obniżona jednolita składka wakacyjna za każdy miesiąc wakacyjny (lipiec, sierpień). Opłatę wnosi się jeszcze w czerwcu, niezależnie od uczestnictwa dziecka w zajęciach. Wysokość składki podana jest w tabeli opłat.
10. Instruktorzy prowadzący treningi upoważnieni są do sprawdzania obecności na zajęciach i bieżących płatności grupy. Osoby nieopłacające składek regularnie mogą się spotkać z upomnieniem, a w przypadku znacznych zaległości – z odmową udziału w zajęciach do czasu wyjaśnienia sytuacji lub skreśleniem z listy członków.
11. W ciągu 12 miesięcy od zapisania się do klubu opłata członkowska pozostaje niezmienna, nawet jeśli w tym czasie opłaty uległy zmianie. Po tym okresie, chcąc kontynuować przynależność klubową, należy zweryfikować opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Rezygnacja z członkostwa:

12. Zrezygnować z członkostwa można w okresie 2 miesięcy od daty zapisania się do klubu. Rezygnacja musi być dostarczona do klubu najpóźniej ostatniego dnia miesiąca i wchodzi w życie z pierwszym dniem następnego miesiąca. Opłata za miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja nie podlega zwrotowi. Po upływie tego okresu zrezygnować można dopiero przed końcem 12 miesiąca od chwili zapisania się lub w terminie późniejszym z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Obowiązuje rozliczenie w miesiącach kalendarzowych (nie od daty do daty).
13. Rezygnacja musi być dokonana w formie pisemnej – dostarczona osobiście do rąk instruktora lub przez e-mail do biura klubu (za potwierdzeniem zwrotnym).
14. Po dobrowolnej rezygnacji z członkostwa ponowne wstąpienie do klubu możliwe jest dopiero po ponownym uiszczeniu wpisowego.
15. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad w tym także związane z sytuacjami losowymi podlegają osobnym uzgodnieniom. W sytuacjach trudnych do rozwiązania prosimy o kontakt z głównym trenerem Ewarystem Myszewskim (tel. 604214 608 ).